Beskadiget nabohus ved Ground Zero pakket ind i plastik!